Informacija dėl vaikų ugdymo namuose

Dėl vaikų ugdymo namuose.

Šiuo metu šalyje esant karantinui ir sudėtingai epidemiologinei situacijai, pastebima, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigose sumažėjo ugdytinių, nors darželiai dirba įprastu būdu. Pažymėtina, kad tuo atveju, kai darželyje taikomas infekcijų plitimą ribojantis režimas, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu ugdymas vykdomas tik nuotoliniu būdu. Toks pat būdas taikomas vaikams esant atskirų grupių izoliacijos metu.

Atkreiptinas dėmesys, kad pastaruoju metu padaugėjo atvejų, kai tėvai, jausdami nerimą ir susirūpinimą vaikų sveikata, ugdytinių į darželius neveda, nors jie yra ir sveiki. Atsižvelgdami į tėvų pageidavimus bei darželių vadovų siūlymus, kaip ir kalbėjome š. m. lapkričio 11 d. vykusio vadovų pasitarimo metu, siunčiame vaikų ugdymo namuose karantino metu infografiko plakato Word  dokumentą.  Rekomenduojame jį kūrybiškai pritaikyti atsižvelgiant į savo įstaigos savitumą, bendruomenės poreikius ir paskelbti internetinėse svetainėse, pasidalinti su pedagogais ir tėvais.

 

Dėl mokesčio ir vaikų lankomumo žymėjimo.

Primename informaciją dėl vaikų lankomumo žymėjimo tabelyje karantino bei saviizoliacijos laikotarpiu ir mokesčio skaičiavimo.

 • Jei grupei taikoma izoliacija dėl sąlyčio su asmeniu, kuriam diagnozuota COVID-19, vaikų lankomumas tabelyje žymimas E raide. Tokiu atveju neskaičiuojamas mokestis nei už maitinimą, nei už ugdymą.
 • Jei vaikas yra saviizoliacijoje dėl kitų šeimos narių, jo lankomumas tabelyje žymimas L raide. Tokiu atveju mokestis už maitinimą nemokamas, už ugdymą – mokamas.
 • Jei visam darželiui Administracijos direktoriaus įsakymu taikomas infekcijų plitimą ribojantis režimas, vaikų lankomumas tabelyje žymimas E raide. Tokiu atveju neskaičiuojamas mokestis nei už maitinimą, nei už ugdymą.

Vaikams, kurie turi galimybę likti namuose ir nelankyti įstaigos karantino laikotarpiu, jų lankomumas tabelyje žymimas K raide. Tokiu atveju mokestis už maitinimą nemokamas, už ugdymą – mokamas.

 

Taip pat prašome, kai grupė izoliuojama, informuoti BĮ „BĮBA“ tėvų įnašų buhalterį el. paštu ar persiųsti įstaigos vadovo įsakymą su grupės izoliacijos laikotarpiu – nuo kada iki kada izoliuota grupė. Informacija reikalinga patikrinti, ar teisingai sužymėtas vaikų lankomumas tabelyje.

Dėl Mokesčio tvarkos.

Atsižvelgdami į tėvų ir įstaigų vadovų užklausas dėl Mokesčio tvarkos, teikiame išaiškinimą dėl nuostatų, keliančių daugiausiai klausimų:

 • Aprašo 11.2.5 p. nustatyta, kad: „Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius, taip pat darbo nuotoliniu būdu, pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, kuriuose būtų nurodytas darbo nuotoliniu būdu dienų skaičius, o užsiimančių individualia veikla – verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos.“ Siekiant pasinaudoti teise nemokėti už maitinimą, turi būti pateikta darbovietės pažyma bei darbo grafikai, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius, arba darbovietės pažyma bei darbo grafikai, kuriuose būtų nurodytas darbo nuotoliniu būdu dienų skaičius.  Pažymėtina, kad minėta norma nereikalauja pateikti viso darbo kolektyvo grafiko: galima daryti išrašą, neteiktinų duomenų dalį uždengti ir pan. Nuotolinio darbo grafikus taip pat turi pateikti ne tėvai, o darbdavys. Atitinkami dokumentai turi būti pateikti iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos.
 • Aprašo 11.2.5 p. nustatyta, kad tėvai, užsiimantys individualia veikla, turi pateikti verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą.

Dėl verslo liudijimo. VMI prie LR FM viršininko 2002-11-21 įsakymu Nr. 333 patvirtinta  pavyzdinė Verslo liudijimo forma (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AD0234636A7A/asr ). Verslo liudijime, be kitų duomenų, nurodomi veiklos vykdymo laikotarpiai. Būtent šiais duomenimis ir turite vadovautis bei esant poreikiui prašyti pateikti naują verslo liudijimą.

Dėl individualios veiklos pažymos. Individuali veikla nėra siejama su konkrečiu laikotarpiu. Patvirtintoje formoje (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.02751F0D07EC/asr ) pažymima, nuo kada asmuo verčiasi individualia veikla.

 •  Aprašo 11.2.11 p. nurodo, kad mokestis už vaiko maitinimą gali būti nemokamas, dėl kitų priežasčių, jeigu vaikas nelanko įstaigos 3 ir daugiau dienų, tėvams (globėjams) pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka. Darželio nelankymas pateisinamas tėvams nurodžius kitą priežastį (pvz., motinystės, tėvystės atostogas ar pan.) ir įstaigos nustatyta tvarka informavus ugdymo įstaigą pateikiant prašymą. Mokestis už ugdymą yra skaičiuojamas.
 • Aprašo 11.1 p., numato, kad mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas. Tėvai klausia, ar gali pasinaudoti mokesčio lengvata, pateikę Vilniaus rajono ar kito miesto socialinės paramos centro pažymas. Nurodome, kad siekiant pasinaudoti lengvata, turi būti pateikta tik Vilniaus miesto socialinės paramos centro pažyma.

Dėl nemokamo maitinimo.

 

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimu Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ patvirtintu Mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašu, karantino, ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ar įvykio laikotarpiu, jei tuo metu sustabdomas maitinimo paslaugų tiekimas mokykloje, o mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu, taip pat, kai mokiniui skirtas mokymas namuosemaitinimas gali būti organizuojamas išduodant maisto davinius, skirtus maitinti ne mokykloje.

Pažymime, kad mokiniui mokymas namuose skiriamas vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 „Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F84FC1260EED/asr

Jei mokinys yra saviizoliacijoje ir ugdomas nuotoliniu būdu, už tą laikotarpį, išskyrus poilsio, švenčių ir atostogų dienas, gali būti išduodami maisto daviniai. Atkreipiame dėmesį, kad nemokamas maitinimas mokykloje skiriamas ne tik nepasiturinčių šeimų vaikams, bet ir visiems priešmokyklinukams bei pirmokams, neatsižvelgiant į šeimos pajamas, todėl, tuo atveju, kai priešmokyklinukams ir pirmokams ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu, turi būti išsiaiškinama, ar šeimoms maisto davinys yra reikalingas.

Primename, kad 2020 m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1862 buvo patvirtintas Vaikų maitinimo tvarkos aprašo pakeitimas dėl Maisto davinių:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fa991b00e1f011ea9342c1d4e2ff6ff6

Pagrindiniai nemokamo maitinimo  organizavimo principai per karantiną:

 • Kai ugdymo įstaigose priešmokyklinukams, pirmokams ar specialiųjų mokyklų vaikams vyksta įprastas kontaktinis ugdymas, mokiniai maitinami įprastai, tik laikantis visų operacijų vadovo rekomendacijų.
 • Kai mokiniai ugdomi nuotoliniu būdu, tuomet nemokamą maitinimą gaunančių vaikų šeimoms gali būti tiekiami maisto daviniai arba pagamintas maistas, įvertinus individualią šeimos situaciją. Pagamintas maistas aktualus vaikams, augantiems socialinės rizikos sąlygomis ir negaunantiems šilto maisto namuose.

Pagrindiniai rekomenduojami žingsniai, organizuojant nemokamą maitinimą:

 1. Mokinio tėvai ar globėjai informuojami apie galimybę nemokamą maitinimą vaikui gauti kita forma – maisto daviniu ar tiekiant pagamintą maistą vaikams, kurie auga sudėtingomis sąlygomis.
 2. Išsiaiškinama, ar tėvai, globėjai pageidauja gauti nemokamą maitinimą vaikui per karantiną ir jei taip, ar šeimai labiau priimtina gauti maisto davinį, ar pagamintą maistą.
 3. Nustatomas maisto išdavimo periodiškumas – kartą per savaitę ar panašiai.
 4. Tėvai, globėjai elektroniniame dienyne ar telefonu ar kitais būdais informuojami apie visus sprendimus, susijusius su nemokamo maisto išdavimu. Informacija turėtų būti paskelbta ir mokyklos interneto svetainėje.
 5. Maisto davinys turi atitikti sveikatos apsaugos ministro nustatytas vidutines rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas.
 6. Jeigu šeima neturi objektyvios galimybės pasiimti maisto davinio ar pagaminto maisto mokykloje (nes gyvena toli ir neturi transporto, serga ir panašiai), prašome tokiu atveju organizuoti maisto nuvežimą į namus. Pristačius į namus, maistas paliekamas  prie durų.
 7. Kai dalijami maisto daviniai, jie turi būti iškart supakuoti ir paruošti išsinešti. Atvykti pasiimti maisto davinio rekomenduojama vaiko tėvams, globėjams ar pilnamečiams vaikams.
 8. Maisto davinius dalijantys asmenys turi nuolat naudoti asmenines apsaugos priemones: respiratorius, vienkartines pirštines, dezinfekcinį skystį. Kas dvi valandas rankas rekomenduojama plauti po tekančiu vandeniu su muilu, o dažniausiai liečiami paviršiai turi būti nuvalomi drėgnu būdu ir dezinfekcinėmis priemonėmis.

Vaikų ugdymo namuose infografikas (paspausti)